Kategorie

Producenci

 

Regulamin sklepu ART-POL


I. Strony transakcji 

1. Właścicielem serwisu internetowego, działającego pod adresem www.artpolpolska.pl jest firma ART-POL Sławomir Klimiec z siedzibą w Straszynie, ul. Jowisza 11A; NIP 5832134570, REGON 190745623.
2. Zamówienia w sklepie internetowym mogą składać:
a. osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i są zameldowane na pobyt stały na terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
b. osoby prawne, posiadające siedzibę na terytorium Polski.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
- Kliencie - należy przez to rozumieć podmioty wskazane w Dziale I pkt. 2, lit. a. i b. niniejszego Regulaminu, które zawarły lub mają zamiar zawarcia z firmą ART-POL umowy o sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego
- Konsumencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną nie nabywającą towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.


II. Oferta 

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet,  pod adresem: www.artpolpolska.pl Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż odzieży roboczej i ochronnej, środków ochrony indywidualnej oraz artykułów BHP, których spis wraz z podaniem ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Wszystkie ceny są cenami netto i brutto podanymi w złotych polskich. Ceny brutto zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.
2. Zawartość sklepu internetowego firmy ART-POL stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66¹ Kodeksu Cywilnego. Stanowi jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
3. Dowodem zakupu w sklepie ART-POL jest faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną – w zależności od tego, jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia.


III. Rejestracja 

1. W celu dokonania zakupów w sklepie internetowym ART-POL należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez uzupełnienie wszystkich pól.
2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego nie zobowiązuje do realizacji zakupów. Upoważnia natomiast do zapoznania się z cenami, a także otrzymywania bieżących informacji o nowościach i promocjach oferowanych przez sklep.
3. Zarządzający sklepem internetowym zastrzega sobie prawo do anulowania lub odmowy rejestracji Użytkownika, bez podania przyczyn.


IV. Logowanie 

1. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się poprzez podanie hasła dostępu oraz loginu wskazanego podczas rejestracji.  
2. W przypadku utraty hasła dostępu i loginu, należy w zakładce „Zaloguj” wybrać opcję „Przypomnij hasło” oraz wpisać adres e-mail, który został podany podczas rejestracji. Hasło dostępu oraz login zostaną przesłane na podany adres e-mail.


V. Zamówienia 

1. Zamówienia w sklepie internetowym składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, korzystając ze strony internetowej artpolpolska.pl po uprzednim zalogowaniu Klienta. Do złożenia zamówienia niezbędne jest zaznaczenie przez Klienta pola oznaczającego zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.  
3. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane.
4. Sklep potwierdza przyjęcie  zamówienia oraz  dane  Klienta telefonicznie i drogą internetową w ciągu trzech dni roboczych od daty jego otrzymania.
5. Aktualne ceny dotyczące zamawianych towarów potwierdzane są drogą elektroniczną przez administratora sklepu.
6. W przypadku, gdyby cena za dany towar na stronie sklepu internetowego różniła się od ceny przesłanej drogą elektroniczną, Klient ma prawo do anulowania części lub całego zamówienia.
7. Zamówienie złożone drogą elektroniczną zostanie dostarczone do Klienta do 15 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
8. W przypadku niemożliwości zweryfikowania rzetelności złożonego zamówienia, firma ART-POL zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.
9. Anulowanie złożonego zamówienie możliwe jest drogą mailową poprzez przesłanie drogą internetową oświadczenia o rezygnacji z zamówienia na adres: sklep@artpolpolska.pl lub telefonicznie (58) 342 04 31
10. Anulowanie zamówienia nie jest możliwe w sytuacji, gdy towar został wysłany już do Klienta 

VI. Warunki dostawy 

1. Towar dostarczany jest wraz z wymaganym dowodem zakupu (faktura VAT), który jest dołączony do przesyłki na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.  
2. Koszty transportu i spedycji dotyczą dostaw wyłącznie na terenie Polski i są zgodne z poniższym zestawieniem:
Przesyłki o wartości do 1400 zł netto – koszt 19 zł netto (23,37 zł brutto)
Jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę 1400 zł (netto, koszt przesyłki pokrywa ART-POL:
Koszty transportu i spedycji są doliczane do łącznej kwoty do zapłaty, w wysokości zależnej od wartości netto zamówienia, zgodnie z punktem 2.
Zamówiony towar jest wysyłany firmą kurierską.
3. Odbiór osobisty towaru odbywa się w biurze handlowym na ul. Narwickiej 19B w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00.
4. Zamówienia nieodebrane zostają anulowane po 14 dniach.
5. Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. Paczka powinna być oklejona taśmami i taśmy te nie powinny być uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uchybień bądź braków w dostawie (ilość otrzymanego towaru nie jest zgodna z ilością podaną na dowodzie zakupu), Klient powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia, opis uszkodzeń lub braków, podpis kuriera i osoby odbierającej. Protokół należy przesłać niezwłocznie do siedziby sklepu internetowego ART-POL oraz skontaktować się z administratorem sklepu drogą mailową na adres sklep@artpolpolska.pl
6. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.
7. Firma ART-POL zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówiony towar niezawierający wad w  rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


VII. Płatności 

1. Płatności dotyczące zamówionych towarów mogą być dokonywane w następującej formie:
a. Gotówka, przy odbiorze towaru (u kuriera dostarczającego przesyłkę za pobraniem).
b. Gotówka, przy odbiorze osobistym w biurze handlowym w Gdańsku, ul. Narwicka 19B
c. Przedpłata, w oparciu o wystawioną fakturę pro forma (nr konta bankowego: RAIFFEISENPOLBANK 59 1750 0012 0000 0000 2135 2427 ). W tytule przelewu prosimy o powołanie się na numer zamówienia i datę jego złożenia.
d. Przelew z odroczonym terminem płatności (nr konta bankowego: RAIFFEISENPOLBANK 59 1750 0012 0000 0000 2135 2427 ) – tylko dla Klientów, którym firma ART-POL wcześniej potwierdziła możliwość zapłaty przelewem o odroczonym terminie płatności.  
2. Przed pierwszą realizacją zamówienia z odroczonym terminem płatności konieczne jest przesłanie mailem na adres sklep@artpolpolska.pl kopii:
a. Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
b. Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.
c. Decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP). 

VIII. Zwrot zakupionego towaru

1. Klient sklepu internetowego ART-POL, będący konsumentem, ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podawania przyczyny (zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta) .
2. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu umowy sprzedaży na formularzu określonym w w/w ustawie lub na wzorze oświadczenia stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu i dostępnego tutaj. lub w inny sposób spełniający wymogi zawarte w w/w ustawie.
3 W przypadku skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z prawa odstąpienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Działu, Klientowi przysługuje zwrot wszystkich dokonanych w związku z zakupionym towarem płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru.  Klient ponosi  koszty zwrotu towaru.
4. W przypadku zwrotu zakupionego towaru należy skontaktować się z administratorem sklepu internetowego w celu ustalenia szczegółów (tel.  (58)3420431), a następnie odesłać na adres ART-POL ul. Narwicka 19B, 80-557 Gdańsk. Kwota zostanie przekazana przelewem na podany nr konta.
5. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz firmie ART-POL nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
6. Firma ART-POL dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że Klient ten zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Firma ART-POL  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7 .W przypadku Klientów niebędących konsumentami, nie mają oni prawa odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego działu, zaś zwrot lub wymiana zakupionego towaru możliwe są jedynie w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące rękojmi.


IX. Reklamacje i gwarancje 

1. Jeżeli w otrzymanym towarze zostaną stwierdzone wady ukryte, przed odesłaniem tego towaru, należy skontaktować się z administratorem sklepu, w celu ustalenia szczegółów (tel.  (58)3420431) oraz przesłać pisemne zgłoszenie reklamacji.
2. Reklamacji nie podlegają m.in.:
a. Towary, których następuje naturalne zużycie, jeśli reklamacja dotyczy zużycia
b. Towary posiadające wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (np. przecięcia itp.) oraz powstałe z braku lub niewłaściwej konserwacji.
c. Subiektywne odczucie o brak wygody lub komfortu kupionych towarów (m.in. odzieży, obuwia,, rękawic  itp.).
3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
4. W przypadku, gdy zakupiony towar nie posiada karty gwarancyjnej uznaje się, że podlega on 2-letniej rękojmi, której bieg rozpoczyna się od dnia wydania towaru Klientowi. W sytuacji dotyczącej towaru zakupionego przez Klienta będącego konsumentem zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy, dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących konsumentowi .
5. Reklamowany towar powinien być czysty i suchy. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby ART-POL.
7. Podczas informowania o decyzji odnośnie złożonej reklamacji, administrator sklepu ustali sposób i miejsce odesłania towaru poreklamacyjnego.

 

X. Uwagi końcowe

1. Firma ART-POL zastrzega sobie możliwość popełnienia błędu w opisie produktu, jego właściwości i wyglądu.
2. Zmiany w ofercie sklepu internetowego, zawarte w nim informacje, opisy, ceny, zdjęcia oraz zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez firmę ART-POL bez uprzedniego poinformowania Klientów o tym fakcie.  
3. Spory wynikające z realizacji zamówienia poprzez sklep internetowy, pomiędzy Klientem, a firmą ART-POL, strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia polubownie. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu będzie miało miejsce w Sądzie właściwym dla siedziby ART-POL.

XI. Ochrona danych osobowych i RODO

1.      Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu. 


2.      Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest firma ART-POL Sławomir Klimiec , 83-010 Straszyn ul. Jowisza 11A, NIP: 583-213-45-70, REGON: 190745623  Kontakt z Administratorem: artpolgdansk@wp.pl 

3.      Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
·        w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;
·        w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu; 
·        w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej; 
·        jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili; 
·        w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie; 
·        w celach marketingowych - na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu krainablasku.eu lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów; Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem, 
·        w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu,
·        w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

4.      Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia. 

5.      Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów. 

6.      Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.

7.         Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej przez Sprzedawcę polityce prywatności znajdują się na stronie www.artpolpolska.pl. Treść Polityki Prywatności stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Telefon:58 3420431; 533 308 277; 536 404 996

Wyślij wiadomość